SANGLIERS ESPORTS 1 > 0 Spizgane koty


Started at 2021-03-14 15:13

Ended at 2021-03-14 15:40


Map 1: de_nuke, SANGLIERS ESPORTS > Spizgane koty, 16:0

Started at 2021-03-14 15:13

Ended at 2021-03-14 15:38

Player Kills Deaths Assists Flash assists 1v1 1v2 1v3 Rating FPR ADR HSP
SANGLIERS ESPORTS
maclaureN 18 5 4 1 1 0 0 1.76 1.13 104.3 0.56
BELA 11 9 5 0 0 0 0 1.04 0.69 75.5 0.45
DODO 8 6 4 0 0 0 0 1.04 0.5 66.4 0.38
MinecraftKacpi2014PL 7 10 4 0 0 0 0 0.71 0.44 64.4 0.14
jumper 21 7 2 1 0 0 0 2.03 1.31 113.6 0.48
Spizgane koty
Dinnedhel 2 16 0 0 0 0 0 0.1 0.13 16.5 0.5
KSAJON 6 16 1 0 0 0 0 0.35 0.38 55.9 0.83
DzynDzelek 7 16 2 0 0 0 0 0.4 0.44 69.6 0.14
|™F!gO™| 17 14 1 0 0 0 0 1.17 1.06 115.4 0.41