Pokimane's frizzy hair 1 > 0 Crazyslicked


Started at 2021-11-13 20:49

Ended at 2021-11-13 21:45


Map 1: de_inferno, Pokimane's frizzy hair > Crazyslicked, 16:12

Started at 2021-11-13 20:49

Ended at 2021-11-13 21:44

Player Kills Deaths Assists Flash assists 1v1 1v2 1v3 Rating FPR ADR HSP
Pokimane's frizzy hair
Ian 20 19 6 0 0 1 0 1.0 0.71 87.8 0.5
S1rra 28 17 3 1 0 1 0 1.47 1.0 90.0 0.64
ariysword ttv 7 19 3 0 0 0 0 0.49 0.25 38.9 0.57
Jw2 15 21 8 0 0 0 0 0.69 0.54 71.4 0.27
Sneddie 33 19 3 0 2 0 0 1.62 1.18 118.4 0.45
Crazyslicked
Davidos 9 21 10 0 0 0 0 0.49 0.32 49.0 0.33
SNUBITTTTTTTTTTTTT 8 20 5 0 0 0 0 0.47 0.29 30.6 0.38
Yuki Tsunoda 27 20 5 0 0 0 0 1.32 0.96 81.9 0.41
Cal__22 28 20 5 0 0 1 0 1.36 1.0 123.0 0.39
KatteN 21 23 5 0 0 1 0 0.92 0.75 80.9 0.19