brosena.me


Players
76561198343793200 lordbathura#valorant
76561198254305210 Krytox
Recent Matches
#4212: Lost 0:2 vs brosena.xyz
#3092: Tied 0:0 vs brosena.xyz