All matches

Match ID Team 1 Team 2 Status Owner
100 1 2 Won 16:7 by 1 loboged
93 1 2 Won 19:17 by 2 4DV Yoav
92 1 2 Won 16:3 by 2 4DV Yoav
90 5 6 Won 16:14 by 6 4DV Yoav
89 3 4 Won 16:3 by 3 4DV Yoav
88 1 2 Won 16:10 by 1 4DV Yoav
87 1 2 Won 16:6 by 1 loboged
86 9 10 Won 16:2 by 10 Yanek
85 7 8 Won 16:6 by 8 Yanek
84 5 6 Won 16:1 by 5 Yanek
83 3 4 Won 16:2 by 3 Yanek
82 2 1 Won 16:1 by 2 Yanek
79 2 1 Won 22:18 by 1 Yanek
56 Team HyZzeN Team Peacewalker Pending HyZzeN
54 Team Liquid Astralis Won 2:1 by Team Liquid Syn
35 Team Fillerino Team Craxzy Pending Fillerin0
33 Team Fillerino Team Zephy Won 16:3 by Team Zephy Fillerin0
32 Team Craxzy Team Fillerino Won 16:1 by Team Craxzy Fillerin0
30 TE TEEE Won 16:10 by TEEE MrNuTTr
26 TE TEE Won 2:0 by TE MrNuTTr